Co je to výrobní proces?

Co je to výrobní proces?

Co zahrnuje výrobní proces

Výrobní proces v podniku

– zahrnuje převzetí výrobku z výroby, jejich skladování, balení, expedici, fakturaci, servisní služby atd.
Archiv

Jaké jsou typy výroby

Hlavní výroba – její výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku (např. montáž finálního výrobku). Vedlejší výroba – zabezpečuje výrobu součástí, prvků a polotovarů pro finální výrobek. Doplňková výroba – využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, využití volné kapacity pro jinou výrobu.
Archiv

Co je to výrobní program

výrobní program – konkrétní výrobky, které podnik vyrábí a nabízí na trhu. Výrobní program musí být v podmínkách tržní ekonomiky sestavován zejména na základě výsledků průzkumů trhu, a tedy aby vyhovoval požadavkům zákazníků. Rozhodování o výrobním programu firmy patří do celkové strategie podniku.

Co jsou výrobní vstupy

Všechny věci, které někdo potřebuje ke svému fungování, nazýváme vstupy. U výrobců je tedy vstupem vše, co daná firma potřebuje k výrobě svého produktu (např.

Co je to výrobní podnik

Podnik = organizovaná hospodářská jednotka, která vyrábí statky. VP řadíme do tzv. Sekundárního sektoru (řadíme sem veškerý průmysl).

Co je hromadna výroba

Sériová výroba je někdy také nazývána masovou nebo hromadnou výrobou. Jedná se o výrobu velkého množství stejných produktů s použitím zaměnitelných standardizovaných součástek a dílů. Vyžaduje velmi přesné řízení a plánování výroby. Nastartování sériové výroby znamená poměrně vysoké počáteční náklady.

Co je to práce

Práce je v ekonomii cílevědomá lidská činnost, která vede k uspokojování lidských potřeb, k vytváření statků a služeb. V klasické ekonomii je vedle půdy a kapitálu jedním z produkčních faktorů a zastupuje zde lidský činitel.

Co jsou výrobní služby

Výrobní služby (producer services, služby pro podniky) – jde o služby určené především firmám či úřadům, než přímo individuálním spotřebitelům. Výrobní služby jsou vázány na ostatní aktivity, výrobní či nevýrobní (banky, reklamní a marketingové agentury, právnické kanceláře, apod).

Co patří mezi výrobní faktory

Výrobní faktory členíme na tři základní – půda, práce, kapitál a další dva dodatečné-přírodní zdroje a technologie.

Co znamená přidružená výroba

Přidružená výroba

(1) Přidruženou výrobou se rozumí činnost družstva směřující k uplatnění práce družstevníků a k využití vlastních materiálových zdrojů v období vegetačního klidu.

Jaký je vzorec pro práci

W = F . s Jednotky – JOULE (J) W – práce, F – síla, s – dráha 2) Vyjádři sílu ze vzorce pro výpočet práce. F = W/s 3) Jakou práci vykonáte, když zvednete kufr o hmotnosti 15 kg na stůl vysoký 80 cm W = 120 J Při zvednutí kufru, vykonám práci 120 J.

Jaký je vzorec pro výpočet práce

CHCEME-LI POČÍTAT PRÁCI ZE ZNÁMÉHO VÝKONU, VYJDEME ZE VZTAHU P = W/t,PO VYNÁSOBENÍ VZTAHU ČASEM ZÍSKÁME JIŽ VZTAH PRO PRÁCI.

Co vše patří do služeb

Definice služeb není jednoznačná, zahrnuje například obchod, dopravu a komunikace, ale i zdravotnictví, vzdělávání, služby informační, správní a vládní, finanční, pojišťovací, právní a další služby. Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu.

Co je nejdůležitější výrobní faktor

Půda je primárním výrobním faktorem

Její zvláštností je různá kvalita, bonita – úrodnost, výhodná a nevýhodná poloha, dostupnost, propojenost, atd. Kvalita půdy ovlivňuje podmínky pro činnost ekonomických subjektů. Výhoda z vlastnění půdy je pozemková renta – důchod plynoucí z půdy.

Jaké jsou fáze hospodářského procesu

Hospodářský proces v úplné podobě má tyto po sobě jdoucí fáze: výroba, rozdělování a přerozdělování, směna, spotřeba. V praxi se tyto fáze realizují prostřednictvím spousty dílčích vzájemně propojených procesů. Nejrizikovější a zároveň regulační fází je směna (obchod) realizovaná na trhu.

Co je to kusová výroba

Zakázková výroba (též kusová výroba) je jedním z typů výroby, typický produkcí menšího množství druhů výrobků, avšak mnoha různých variant. Pro zakázkovou výrobu je typické, že pohyb budoucích výrobků mezi pracovišti není pevně vymezen. Průběh výroby se opakuje nepravidelně nebo vůbec.

Jak se počítá příkon

Příkon (P), tedy množství energie, které je spotřebováno za určitou dobu, se vypočítá jako podíl skutečně vykonané elektrické práce (W) a času (t), za který byla tato energie spotřebována. Základní jednotkou pro příkon je jeden watt (W).

Jak se dělí práce

Podle druhu působící síly se rozlišuje mechanická práce, práce elektromagnetického pole, práce gravitačního pole, ap.

Jaká je hlavní jednotka práce

Jednotkou mechanické práce je joule (J). Jeden joule je poměrně malá jednotka. Je to práce, kterou vykoná síla jednoho newtonu působící po dráze jeden metr ve směru síly.

Jak má vypadat vyúčtování služeb

Podkladem pro vyúčtování služeb je vždy seznam nákladů spojených s užíváním bytu za dané období, kterým je obvykle kalendářní rok, dále přehled záloh uhrazených nájemcem nebo podnájemcem na tyto služby a nájemní nebo podnájemní smlouva společně s předávacím protokolem se stavy poměrových měřidel (voda, topení).

Co vše se platí v nájmu

Jaké poplatky jsou součástí najmu Pronajímatel může po nájemci požadovat placení služeb, které nájemce spotřebuje a má z nich okamžitý prospěch, jako jsou náklady na vodu, komunální odpad, úklid společných prostor, osvětlení, čištění komínu a provoz výtahu.

Jaké využíváme výrobní faktory

Výrobní faktory mají své vlastníky, kteří je prodávají těm, kteří pomocí nich vytváří statky. Použití výrobního faktoru přináší výnos v podobě příslušného důchodu, a to mzdy (práce), renty (půda), zisku či úroku (kapitál).

Jak dlouho trvá hospodářský cyklus

Trvají přibližně 7 – 11 let a jsou způsobeny změnami objemu investic do fixního kapitálu. Jeden cyklus má dále čtyři fáze – prosperita, krize, likvidace a recese.

Co následuje po recesi

Průběh hospodářského cykludno (sedlo, deprese)expanze (zotavení, konjunktura, boom)vrchol (a následné prasknutí bubliny)kontrakce (pokles, recese)

Co znamená sériová výroba

Sériová výroba je někdy také nazývána masovou nebo hromadnou výrobou. Jedná se o výrobu velkého množství stejných produktů s použitím zaměnitelných standardizovaných součástek a dílů. Vyžaduje velmi přesné řízení a plánování výroby. Nastartování sériové výroby znamená poměrně vysoké počáteční náklady.