Jak citovat když není uveden autor?

Jak citovat když není uveden autor?

Jak parafrázovat více autorů

Více autorů

Uvedeme prvního autora, zkratku „et al. “ nebo její ekvivalent.
Archiv

Jak citovat více autorů ISO 690

V případě většího počtu autorů se jména ostatních uvádí obvykle již v přímém pořadí a před posledním jménem se píše česká spojka „a“. titulní straně (případně úvodní obrazovce, homepage, lícové straně mapy (viz výše)) citovaného informačního zdroje. Název je graficky odlišen kurzívou.
Archiv

Jak citovat v textu když je více autorů

Má-li dokument více autorů, uvádíme jen tři jména a připojíme zkratku „aj. “ (příp. „a kol. “) u citace českého titulu nebo „et al.

Jak citovat autora

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.
Archiv

Jak citovat knihu bez autora

Odkaz se vytváří tak, že se uvede první údaj záznamu (obvykle autor nebo název organizace, u děl bez autora se uvádí první slova z názvu) a rok vydání. Tyto údaje se dávají do kulaté nebo hranaté závorky. I zde můžeme za čárku zapsat stranu, na kterou se odkazujeme do původního dokumentu.

Jak vypadá nepřímá citace

– Nepřímá citace je přepis cizí myšlenky za pomocí vlastní formulace (tj. parafráze). Není graficky zvýrazněna. V obou případech se uvede odkaz na zdroj, odkud byl údaj převzat (tzv.

Jak citovat obrázek bez autora

Pakliže citujete obrázek z Otevřených galerií, musíte uvést citaci. Ta by měla odpovídat citaci Webové stránky (příklad viz níže). V minimální podobě lze obrázek citovat tak, že uvedete datum vložení obrázku do Vašeho materiálu, licenci, pod kterou je obrázek dostupný, a URL adresu zdroje.

Jak citovat když není uveden rok

Pokud není rok vydání uveden, ale našli jsme jej v jiném relevantním zdroji (např. v katalogu knihovny, stránky vydavatele), zapíšeme jej do hranatých závorek, např.: Paris: OECD, [2010]. Chybí-li tento údaj u nakladatelských údajů (u knih), využijeme zkratku [b.r.] nebo [s. a.], např.: Paris: OECD, [b.r.].

Jak citovat vlastní překlad

využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. odkazem napíšete „(překlad vlastní)“; „(překlad autora)“).

Jak citovat když není ISBN

Pokud některý údaj chybí, např. není uvedeno místo vydání nebo nakladatel, mám k tomu udělat poznámku nebo to stačí nechat tak Chybí-li autor, pak citace začíná prvním slovem názvu, namísto ostatních údajů je třeba uvádět „neuveden“ apod. (vyjma ISBN).

Jak se cituje kolektiv autorů

U děl s uvedenými více než třemi autory, se zapisuje jméno pouze prvního uvede- ného autora a poté se všichni další autoři skryjí do zápisu et al. (= latinsky: et alii = česky: a další). Pokud jsou na titulním listu kromě jmen autorů uvedena i slova „a kol. “, přebírají se do záznamu.

Kdy se nemusí citovat

Pokud jde o novou terminologiii nebo nový pohled na již používanou terminologii citujte. Nemusíme citovat (pkud jsou poprvé uveřejněny v daném textu): vlastní myšlenky, vlastní analýzy, výpočty, popis výsledků vlastních pokusů či pozorování. Pokud jsme je ale již někde publikovali, musíme sami sebe ocitovat.

Jak někoho citovat

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat webovou stránku bez autora v textu

Pokud není autor uvedený, uvádíme odpovědnou organizaci. Pokud není uveden rok vydání či poslední aktualizace, uvádíme do závorky (nedatováno). V ostatních případech se jako rok vydání uvádí deklarovaný rok vložení, případně rok poslední aktualizace.

Jak citovat obrázky v diplomové práci

Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy. Pokud by takové zařazení působilo rušivě (např. u rozsáhlých ilustrací), můžeme zvážit jejich zařazení do samostatné přílohy.

Jak citovat dle Harvardský systém

Obecná pravidla pro Harvardský systém

✓ Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě (jméno, rok, rozsah stran). v závorce pouze autora a rok. Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu zdrojů v abecedním pořadí podle příjmení autorů (dále podle roku, pak podle názvu).

Jak se cituje citát

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak zapsat nepřímou citaci

Nepřímá citace neboli parafrázeformulujeme vlastními slovy, ale neměníme význam původní myšlenky.do uvozovek se neuzavírá

Co když kniha nemá ISBN

Edice, číslo edice. ISBN. Zelené údaje v citacích nejsou povinné. Nemá-li kniha autora, píšeme nejprve název a za ním rok vydání.

Jak nepřímo citovat

Nepřímá citace (parafráze) — Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem.

Co všechno se musí citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl (myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak zjistit autora článku

případech lze údaj dohledat v jiných zdrojích nebo nahradit zástupnou formulací." A dále "Tvůrcem jsou fyzické osoby nebo korporace odpovědné za obsah dokumentu. V případě, že není tvůrce známý, tento údaj se vynechává a je vhodné uvádět vedlejší tvůrce.

Co se nemusí citovat

Kdy nemusíte citovatkdyž píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorovánípoužijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.odkazujete-li na tzv.když používáte všeobecně známá fakta, např.

Jak citovat anonymní zdroj

Na rozdíl od otázky Co citovat a co ne, kterou je někdy obtížné zodpovědět v případě neanonymního zdroje, se u anonymního zdroje dá použít jednoduché pravidlo: Citovat by se mělo každé tvrzení, které není společnou znalostí pro danou cílovou skupinu. K tomu se kloní i nejznámější anonymní zdroj Wikipedie.

Co je to ISBN

ISBN jsou začáteční písmena pro anglický výraz „International Standard Book Numer“ (Mezinárodní standardní číslo knihy). Stejná zkratka označuje i vlastní proces číslování knih – „International Standard Book Numbering“ (Mezinárodní standardní číslování knih).