Jak charakterizovat osobu?

Jak charakterizovat osobu?

Jak napsat charakteristiku osobnosti

Při psaní charakteristiky osoby se vám nejvíce budou hodit přídavná jména, slovesa (ve spojení s podstatnými jmény) a přirovnání. Popis by měl být zároveň logický a květnatý, aby čtenář nabyl dojmu, že ji zná stejně dobře jako vy a sám by o ni dokázal vyprávět dál, aniž by ji kdy poznal osobně.
Archiv

Jak popsat charakter člověka

Chceme-li popsat nějakého člověka, obvykle nám nestačí pouze jeho vzhled. Zajímá nás i to, jaký je – jeho vlastnosti a charakter. V takovém případě tedy obvykle píšeme charakteristiku, která má za úkol popsat jak vzhled, tak i vlastnosti.

Jak napsat charakteristiku vzor

Budete-li charakterizovat člověka, bude Vás zajímat zejména to, jak vypadá, jaké oblečení nosí, nebo jaký má styl. Budete-li charakterizovat například nějaké místo, třeba svůj domov, budete u vnější charakteristiky opět popisovat, jak to u Vás vypadá. Další pohled je jednoznačně vnitřní charakteristika.
Archiv

Jak se popisuje charakteristika

Charakteristika je popisný slohový útvar, který zachycuje povahové vlastnosti člověka či (fiktivní) postavy. Všímá si jeho vztahu k lidem, zájmů a schopností, vztahu k povinnostem nebo například práci.

Co má být v charakteristice

Charakteristika se zpravidla dělí na charakteristiku vnější (tedy popis toho, co vidíme, jak postava vypadá) a charakteristiku vnitřní (popis toho, co na první pohled vidět tak úplně nemůžeme, tedy popis vlastností). Aby si čtenář mohl postavu co nejlépe představit, je vhodné začít vnější charakteristikou.

Co je to charakter člověka

Charakter je nedílnou součástí osobnosti člověka. Projevuje se stálým chováním vůči vnějšímu prostředí, víceméně neměnnými hodnotami k práci i sobě samému a emočními projevy. Ve svém jednání se u jednotlivců projevují charakterové vlastnosti. Mohou být pozitivní i negativní.

Jaké jsou charaktery

Ve svém jednání se u jednotlivců projevují charakterové vlastnosti. Mohou být pozitivní i negativní. Pozitivní – ochotna, laskavost, pravdomluvnost, poctivost, pečlivost, rozvážnost, upřímnost, tolerance, věrnost…. Negativní – lhostejnost, lenost, závist, nenávist, zbabělost, nedbalost, nedůvěřivost, ignorace,….

Jak začít charakteristiku osoby

Charakteristika vnitřní a vnější

Aby si čtenář mohl postavu co nejlépe představit, je vhodné začít vnější charakteristikou. Především z pohledu čtenáře je vždy lepší, když se v první řadě dozví o tom, že se hovoří o dědečkovi s dlouhými bílými vousy, aby si ho mohl řádně představit.

Jaký člověk může být

Ve svém jednání se u jednotlivců projevují charakterové vlastnosti. Mohou být pozitivní i negativní. Pozitivní – ochotna, laskavost, pravdomluvnost, poctivost, pečlivost, rozvážnost, upřímnost, tolerance, věrnost…. Negativní – lhostejnost, lenost, závist, nenávist, zbabělost, nedbalost, nedůvěřivost, ignorace,….

Jaké jsou vlastnosti

Kladné lidské vlastnostiandělský, aktivníbodrý, bedlivý, bdělý, básnivácitový, cílevědomý, citlivá, ctižádostiváčestný, čistý, čiperná, čilá, čistotnádobrý, důvěřivý, dobrotivý, dobrosrdečná, dávající, duchovníenergický, elegantní, emancipovanáfantazijní, famoznígrandiozní, gurmánský, geniální

Jaké vlastnosti může mít člověk

Ve svém jednání se u jednotlivců projevují charakterové vlastnosti. Mohou být pozitivní i negativní. Pozitivní – ochotna, laskavost, pravdomluvnost, poctivost, pečlivost, rozvážnost, upřímnost, tolerance, věrnost…. Negativní – lhostejnost, lenost, závist, nenávist, zbabělost, nedbalost, nedůvěřivost, ignorace,….

Jaké jsou charakterové vlastnosti

Kladné lidské vlastnostiandělský, aktivníbodrý, bedlivý, bdělý, básnivácitový, cílevědomý, citlivá, ctižádostiváčestný, čistý, čiperná, čilá, čistotnádobrý, důvěřivý, dobrotivý, dobrosrdečná, dávající, duchovníenergický, elegantní, emancipovanáfantazijní, famoznígrandiozní, gurmánský, geniální

Jaké máme vlastnosti

Kladné lidské vlastnostiandělský, aktivníbodrý, bedlivý, bdělý, básnivácitový, cílevědomý, citlivá, ctižádostiváčestný, čistý, čiperná, čilá, čistotnádobrý, důvěřivý, dobrotivý, dobrosrdečná, dávající, duchovníenergický, elegantní, emancipovanáfantazijní, famoznígrandiozní, gurmánský, geniální

Co má obsahovat charakteristika

Charakteristika se zpravidla dělí na charakteristiku vnější (tedy popis toho, co vidíme, jak postava vypadá) a charakteristiku vnitřní (popis toho, co na první pohled vidět tak úplně nemůžeme, tedy popis vlastností). Aby si čtenář mohl postavu co nejlépe představit, je vhodné začít vnější charakteristikou.

Jak se projevuje charakter

Charakter je nedílnou součástí osobnosti člověka. Projevuje se stálým chováním vůči vnějšímu prostředí, víceméně neměnnými hodnotami k práci i sobě samému a emočními projevy. Ve svém jednání se u jednotlivců projevují charakterové vlastnosti. Mohou být pozitivní i negativní.

Jaké jsou psychické vlastnosti

Psychické vlastnosti jsou trvalejšími charakteristikami osobnosti. Jsou pojímány buď jako popisné charakteristiky osobnosti, tj. zobecnění projevů chování, nebo – častěji – jako jeho vnitřní determinanty (dispozice, rysy).. Mezi psychické vlastnosti řadíme například temperament, schopnosti, charakter, motivy, postoje.

Jaké jsou pozitivní vlastnosti

Kladné lidské vlastnostiandělský, aktivníbodrý, bedlivý, bdělý, básnivácitový, cílevědomý, citlivá, ctižádostiváčestný, čistý, čiperná, čilá, čistotnádobrý, důvěřivý, dobrotivý, dobrosrdečná, dávající, duchovníenergický, elegantní, emancipovanáfantazijní, famoznígrandiozní, gurmánský, geniální

Jakou postavu si vybrat na charakteristiku

Je třeba vybrat si postavu z oblíbené knížky, vyhledat v textu, jak ji autor knihy popisuje, zamyslet se nad tím, jak působí na mě. Je třeba říci, proč charakterizuji právě tuto postavu, v čem pro mě byla vzorem, které její vlastnosti se mi naopak nelíbily.

Co tvoří charakter

Charakter zahrnuje morální, etické a estetické hodnoty. Neméně významně však také zahrnuje další významné dispozice, jako jsou postoje a zájmy. Pojem charakter připouští proti pojmu morálka protikladné hodnocení jedince (např. "dobrý charakter" – "špatný charakter").

Jaké jsou povahy člověka

flegmatik je klidný až lhostejný, nepodléhá náladám, je spíše pomalý a spolehlivý; cholerik je dráždivý a vznětlivý, snadno „vyletí“, ale jeho hněv netrvá dlouho; sangvinik je čilý, veselý, společenský, rychle reaguje a má sklon k optimismu; melancholik je spíše smutný, pomalý, často přecitlivělý a málo přizpůsobivý.

Co ovlivňuje charakter

Největší podíl na jeho formování má samozřejmě rodina, její klima a to, jaké charakterové vlastnosti a projevy jsme mohli jako děti pozorovat u svých nejbližších. Ovlivňuje nás ale také působení učitelů, vychovatelů, vedoucích různých kroužků a vůbec všech, kdo jsou pro nás v dětství významní.

Jaké jsou rysy osobnosti

Jako synonymum k pojmu dispozice se používá pojem rys. Allport rozlišil dva druhy rysů: vnější rysy, které můžeme pozorovat (behaviorální rysy) a vnitřní rysy (emoční a kognitivní rysy), které z vnějších projevů odvozujeme.

Jak poznat přímou a nepřímou charakteristiku

Přímá – vlastnosti charakterizované osoby se vyjadřují přímo, např. „Jana je pečlivá. Nepřímá – při charakteristice se uvádí příklady jednání, ze kterých vlastnosti nepřímo vyplývají, např. „Každému do očí řekl, co si o něm myslí.

Jak se pozná dobrý člověk

Jedním z rysů dobrého člověka je ten, který se ke každému chová vždy s úctou, slušně a důstojně. Lidé, kteří se selektivně chovají k ostatním nadřazeně (zejména z hlediska socioekonomického postavení), neprojevují úctu ani soucit těm, kteří mají méně štěstí; nejsou dobrými lidmi.

Jaké vlastnosti tvoří charakter člověka

Charakter zahrnuje morální, etické a estetické hodnoty. Neméně významně však také zahrnuje další významné dispozice, jako jsou postoje a zájmy. Pojem charakter připouští proti pojmu morálka protikladné hodnocení jedince (např. "dobrý charakter" – "špatný charakter").