Co znamená pojem republika?

Co znamená pojem republika?

Kdy vznikla Česká republika

Česká republika si dnes připomíná historický den. Bylo to právě 28. října 1918, kdy oficiálně po rozpadu Rakouska-Uherska vznikl samostatný Československý stát, z nějž poté roku 1993 vzešla Česká republika.

Jak se dělí republiky

Česká republika se dělí na 14 samosprávných krajů (vč. Hlavního města Praha) a 6 253 obcí (tzv. obec 1. stupně) včetně 4 jim na roveň postavených vojenských újezdů.

Jak funguje republika

Republika (z latinského res publica, věc veřejná) je forma vlády, ve které je země považována za veřejnou záležitost, nikoliv vlastnictví vládce. Primární instituce v republice jsou ustavovány skrze demokracii, oligarchii či aristokracii. Republika je opakem monarchie, jelikož panovník není hlavou státu.

Co je to první republika

První republika je označení pro Československou republiku v období od jejího vzniku v roce 1918 do Mnichovské dohody roku 1938 a postoupení převážně německojazyčného pohraničí nacistickému Německu a převážně maďarsky mluvícího území Maďarsku.

Co patří do státní správy

V České republice působí řada orgánů státní správy, například:Celní správa.Finanční úřady.Česká správa sociálního zabezpečeníÚřady práce.Živnostenské úřady.Katastrální úřady.Stavební úřady.Matriční úřady.

Kdo stojí v čele republiky

Republika je opakem monarchie, jelikož panovník není hlavou státu. Hlava státu (obvykle prezident) je v republice volena přímo či nepřímo.

Jaký typ státu je ČR

Česká republika je unitární stát, zastupitelská demokracie a parlamentní republika s vícestranickým systémem. Výkonná moc je delegována na prezidenta a vládu, v jejímž čele stojí premiér. Zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový parlament a soudní moc realizuje čtyřčlánková soudní soustava a Ústavní soud.

Co je druhá republika

Druhá republika je označení pro politický systém Československa v období od 1. října 1938 do 15. března 1939, tedy v období od mnichovské dohody do německé okupace Čech a Moravy.

Kde vznikla republika

Historie. První republiky vznikly v antickém Řecku a Římě. Jejich forma byla omezena volebním právem, které se vztahovalo na vyšší vrstvy obyvatelstva (šlechtu), v některých případech bylo volební právo udělováno všem občanům republiky (mezi občany se však počítala jen část svobodných mužů).

Jak funguje státní správa

Stát vykonává státní správu přímo prostřednictvím svých úřadů/orgánů. Pokud je vykonavatelem státní správy jiný subjekt než stát, činí tak na základě přenesené působnosti. Stát v tomto případě vykonává veřejnou správu nepřímo, zejména prostřednictvím její delegace na obce a kraje.

Co spadá do veřejné správy

Vymezení veřejné správyspráva území, státu, kraje, obce.správa věcí, ke kterým má veřejnost vlastnická práva.správa veřejných záležitostíspráva veřejných financíspráva užívání veřejných objektů a zařízení

Co je to parlament

Parlament je zákonodárný sbor volených či nevolených zástupců příslušné administrativní územní jednotky, ať už je to stát, svazek států, nebo spolková země státu. Původní význam tohoto slova ve francouzštině je mluvení, rozprávka, rozhovor (parler, mluvit).

Kdy byla první republika

Na období první republiky (1918-1938) se právem vzpomíná jako na zlatou éru našeho státu.

Jaký je stát Česká republika

Česká republika leží ve střední Evropě. Zeměpisná poloha z ní dělá přirozenou křižovatku hlavních tranzitních koridorů. Česká republika je demokratickým státem se stabilním politickým a sociálním prostředím, a fungujícím právním systémem.

Kdo patří do státní správy

Veškerá státní moc je podle Ústavy České republiky vykonávaná prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Jde tedy o tripartitu moci. Moc výkonná je rozdělena mezi prezidenta republiky a vládu, přičemž správu státu má v kompetenci zejména vláda, která je odpovědná za svou činnost Poslanecké sněmovně.

Co to je správa

Správa (také administrace) obecně označuje vedení vlastních nebo i cizích záležitostí. Správa má za úkol určitou formu regulace a řízení v prostředí určeném předem danými vztahy v rámci nějaké organizace. Jejím výkonem může být v určité oblasti pověřen zvláštní správce.

Kdo tvoří parlament

Je tvořen Poslaneckou sněmovnou (dolní komora) a Senátem (horní komora). Poslanecká sněmovna vznikla s osamostatněním České republiky k 1. lednu 1993 přejmenováním České národní rady. Poslanecká sněmovna je tvořena 200 poslanci volenými na čtyři roky poměrným systémem.

Na co se dělí parlament

Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu. Ten je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let.

Čím je významná Česká republika

„Česká republika není velká země, ale má bohatou a pohnutou historii. Zdobí ji stovky starobylých hradů, klášterů, majestátní panská sídla a dokonce celá historická města, dále má krásné lesy a hory," stojí v prologu článku.

Kde se nachází Česká republika

EvropaČesko / KontinentEvropa je území vnímané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie. Wikipedie

Co jsou státní orgány

Orgán státní správy je jedním z hlavních vykonavatelů správního práva, který zastupuje stát, nebo veřejnoprávní korporaci při výkonu veřejné správy. Orgány státní správy jsou zřizovány na základě ústavy, ústavních zákonů, zákonů.

Jaký je rozdíl mezi správa a zpráva

Poradím vám, jak se v psaní s/z vyznat, když obě slova kontrola pravopisu uznává. ⭐ Správa je řízení nebo řídicí orgán. ⭐ Zpráva je informace či sdělení. ⛳ Kdo provádí správu, je správce, kdo přináší zprávu, je posel.

Co dělá parlament

vykonává zákonodárnou moc – přijímá zákony. má právo ústavními zákony měnit Ústavu, ústavní zákony a jiné součástí ústavního pořádku České republiky. dává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv. vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě (pouze Poslanecká sněmovna)

Co znamená slovo parlament

Parlament je zákonodárný sbor volených či nevolených zástupců příslušné administrativní územní jednotky, ať už je to stát, svazek států, nebo spolková země státu.

Kdy byla největší česká republika

Růst politického, ekonomického a kulturního významu českého státu v období středověku, za vlády Přemyslovců v 10. -14. století, se promítl i do prohlášení země za království v roce 1212. Největší prosperity dosáhlo České království za Přemysla Otakara II.