Kdo posílá vyplaty?

Kdo posílá vyplaty?

Kdo pobírá plat

V zásadě se dá říct, že pro zaměstnance zde žádný rozdíl nenajdeme. Pokud zaměstnanec pracuje v soukromé firmě, pobírá za svou práci mzdu. Plat je odměnou za práci zaměstnanců státu, krajů, obcí a organizací, které jsou jimi zřízeny.

Kdy má dojít výplata

Pokud není určeno jinak, tak je dle zákoníku práce mzda splatná nejpozději do konce následujícího měsíce. Například za odpracovaný měsíc leden vám zaměstnavatel může poslat výplatu až 28. února. Pokud máte zrovna to štěstí (nebo tu smůlu), že je přestupný rok, tak si můžete počkat ještě o den déle.
Archiv

Co delat kdyz zaměstnavatel posle pozde vyplatu

Pokud zaměstnavatel nesplní povinnost vyplatit mzdu ve výplatním termínu, je v prodlení. Zaměstnanec může své právo uplatnit u soudu, požadovat úroky z prodlení a okamžitě také ukončit pracovní poměr. Zaměstnanec má nárok na mzdu.

Jak dlouho může zaměstnavatel Zadrzovat výplatu

Pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu (nebo její část) déle než 15 dní po splatnosti, můžete podat okamžitou výpověď.
Archiv

Jak se určuje plat

Výše platu

Rovněž platí, že plat nesmí být nižší než minimální mzda. Konkrétní výši platu určuje zařazení zaměstnance do platového tarifu, který se sestavuje kombinací: platové třídy – zařazení podle charakteru vykonávané práce a. platového stupně – zařazení podle délky dosažené praxe.

Jak se daní plat

Výpočet čisté mzdy začínáme od hrubé mzdy, do které jsou započítány všechny složky, tedy základní mzda, příplatky, odměny a náhrady, které náleží zaměstnanci za příslušný měsíc. Z tohoto základu daně vypočítáme 15% daň z příjmu (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru).

Co když je výplatní den o víkendu

Připadne-li tento den (tj. výplatní termín) na sobotu, neděli nebo svátek, vyplácí se mzda v nejbližším předcházejícím pracovním dni, není-li v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele stanoveno, že se tak stane v nejbližším následujícím pracovním dni.

Co musí být na výplatní pásce

Výplatní páska: Co to je a co musí obsahovatvaše jméno a příjmení,název společnosti, pro kterou pracujete,měsíc a rok vyplacení mzdy,tarifní mzdu,základní mzdu,hrubou mzdu,nezdanitelnou část základu daně,dny dovolené za aktuální i předchozí rok i vyčerpané dny a zbývající,

Jak dostat ze zaměstnavatele výplatu

4 kroky, jak ze zaměstnavatele dostat výplatVýzva k úhradě dlužné mzdy. V první řadě je dobré zaměstnavatele oficiálně vyzvat k uhrazení dlužné mzdy, a to nejlépe písemnou formou.Předžalobní výzva.Žaloba o zaplacení dlužné mzdy.Vymáhání prostřednictvím exekutora.

Co nesmí zaměstnavatel

zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem (§ 12 odst.

Co si zaměstnavatel nesmí dovolit

Zaměstnanec mimo jiné nesmí : požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovišti a v pracovní době ani mimo pracoviště vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Jak zjistit v jaké jsem platové třídě

Každý takový zaměstnanec patří do určité platové třídy, podle svojí profese a odpovědnosti. Podrobnosti najdete v oficiálním Katalogu, kde jsou rozepsány různé obory a činnosti. Paralelně patří ještě do určitého platového stupně, který závisí na dosaženém vzdělání a dosavadní praxi.

V jaké platové třídě je učitel

Základní platy učitelů najdeme v 8. až 14. třídě.

Jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou

Čistá mzda je částka, která Vám zůstane po odečtení daní a všech odvodů na sociální a zdravotní pojištění a počítá se z hrubé mzdy. Čistá mzda je právě ta částka, kterou za svou práci reálně dostanete na účet. Hrubá mzda je částka, kterou máte uvedenou v pracovní smlouvě a na níž jste se se zaměstnavatelem dohodli.

Co je vysoký příjem

Platové rozpětí zaměstnanců pracujících v zemi Česká republika je standardně v rozmezí od 27 091,00 Kč (nízké mzdy, skutečné mzdy zaměstnanců mohou být ještě nižší) do 82 925,00 Kč (vysoké platy, skutečné platy mohou být ještě vyšší). Jde o celkový hrubý měsíční plat včetně bonusů.

Kdy se dostane 13 plat

V kolektivní smlouvě je uvedený také termín jejich výplaty. U 13. platu je to obvykle konec roku, v listopadu nebo prosinci, a 14. plat mívá termín v polovině roku, v červnu nebo červenci.

Jak se delaji vyplaty

Jaký je tedy postup výpočet mzdyz hrubé mzdy vypočítáme zdravotní a sociální pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance (9 % zdravotní pojištění, 25 % sociální pojištění)tyto 2 částky přičteme k hrubé mzdě = zdanitelná mzda.zdanitelnou mzdu zaokrouhlíme na celé stokoruny nahoru.

Jak se dostat do výplatní pásky

Výplatní páska je písemné potvrzení jednotlivých složek mzdy (příp. platu), srážek a odvodů. Dostanete ji, pokud máte zaměstnání na trvalý pracovní poměr nebo dohodu (o provedení práce či o pracovní činnosti) při měsíčním vyúčtování mzdy (příp. platu).

Jak se vyznat ve výplatním lístků

Vysvětlení výplatní pásky

Zahrnuje údaje, které se týkají vás i společnosti, pro kterou pracujete, ale také informace, na základě kterých byla vypočítána vaše mzda. Těmito informacemi je hrubá mzda, počet odpracovaných hodin, daně, slevy na daních, příplatky či prémie a další informace.

Kdy musí zaměstnavatel vyplatit mzdu

Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo na některou jejich složku.

Co dělat když vám zaměstnavatel nechce dát odstupné

Jak postupovat v případě, když zaměstnavatel nevyplatí odstupné, ačkoli zaměstnanci na ně vznikl nárok Zaměstnanec má možnost podat podnět ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů k místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (viz příloha).

Na co se zaměstnavatel nesmí ptát

sexuální orientace, náboženství, rasa, politika

Personalista nesmí při pracovním pohovoru zjišťovat, jakou máte sexuální orientaci, zda věříte v Boha a jste členem nějaké církve, stejně tak se nesmí ptát na politické názory, členství v politické straně nebo odborech. Tyto dotazy nemají nic společného s vaší prací.

Kdy nejít do práce

Kromě dovolené a nemocenské můžete práci vynechat, jen když vám v ní brání VÁŽNÁ PŘEKÁŽKA. Vaši nepřítomnost zaměstnavatel omluví jen z důvodů uvedených v zákoně. Letošní rok má 251 pracovních dní, při běžné pracovní době to je 2008 hodin.

Co určuje platovou třídu

Platová třída vyjadřuje náročnost práce, která je po zaměstnanci v rámci sjednaného druhu práce požadována. Rozhodujícím kritériem pro zařazení zaměstnance do konkrétní platové třídy je proto zaměstnancem vykonávaný druh práce.

Kdo je v 16 platové třídě

Naopak pro nejvyšší, 16. platovou třídu (vrchní ministerský rada, vrchní vládní rada) musí mít zaměstnanec magisterské vzdělání. Nejvyšší plat, který lze jako státní zaměstnanec získat je 60 500 Kč[2].