Co je to con?

Co je to con?

Co znamená con moto

Rychlá tempa

Příbuzná tempa jsou allegro con brio – živě, allegro con moto – hybně, allegro molto – velmi rychle.

Co znamená Meno mosso

velmi rychlé tempo:

náhlé: meno – méně (pomaleji), meno mosso, poco meno – trochu zpomalit.

Co znamená Comodo v hudbě

Znamená rozvážné tempo podobné chůzi, „krokem“.

Co znamená Piu mosso

Z italštiny: hybně. Např. più mosso = hybněji, rychleji.

Co nejsilněji v hudbě

Méně častá označení dynamiky: piano pianissimo (ppp) – co nejslaběji. forte fortissimo (ƒƒƒ) – co nejsilněji.

Co to je Dolce

sladkost pamlsek, sladké jídloNon mangio dolci. Nejím sladkosti., Nejím sladké.

Co je to Adagio

Adagio [adádžo] (z ital. ad agio, klidně, pohodlně) je označení mírného hudebního tempa, které znamená „klidně“ nebo „volně“. Adagio je rychlejší než lento ("pomalu") a pomalejší než andante ("krokem").

Co to je andante

Andante (z italského andare – pomalý pohyb), odpovídající v českém názvosloví označení krokem, volně, ale nikoli zdlouhavě, je hudební termín, který určuje tempo skladby nebo její části, jehož rychlost se pohybuje mezi adagio a allegro, konkrétně v časovém rozpětí cca 76-108/min.

Co to je legato

Legato znamená doslova vázaně – jedná se o označení stylu hudebního přednesu, kdy jsou jednotlivé tóny hrány s co nejméně patrným oddělováním. Hudebník například nepřestane během změny tónu dýchat do nástroje nebo nepřeruší tah smyčce.

Co je to Largo

Udělejte místo!, Uhněte!, Z cesty!, Uvolněte cestu!

Co to je melodie

Melodii chápeme jako: – skladatelem rytmicky organizovanou sekvenci jednotlivých tónů, navazujících na sebe tak, aby byla vyjádřena hudební myšlenka nebo její frakce. Melodie patří spolu s rytmem a harmonií k základním prvkům, definujícím celkový hudební projev.

Co to je dynamika

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles). Zabývá se tedy veličinami spojenými s dynamikou pohybu, jako např. hybnost a energie.

Co to je dikce

Dikce (anglicky enunciation) je zejména v oboru herectví způsob mluvy a vyslovování, modulace vlastního hlasu a oddělování jednotlivých slov a frází. Dobrá či vynikající dikce je důležitou, ne-li nezbytnou kvalifikací moderátorů, konferenciérů, hlasatelů, zpěváků, herců a většinou i politiků.

Co je to lento

Výraz „lento” je převzatý z italštiny a v překladu znamená pomalý, či volný. Ve spojení s dalšími slovy se „lento” může definovat i jako mírný, pozvolný, slabý apod.

Co to je staccato

Staccato je styl hudebního přednesu, kdy jsou jednotlivé tóny hrány s co nejvýraznějším oddělením. Obvykle tón netrvá po celou zapsanou délku noty, ale je zkrácen a zbytek trvání noty nahrazen pauzou. Staccato se v notovém zápisu označuje tečkou nad nebo pod notou.

Jak se hraje Legato

Legato. Nejběžnější oblouček, se kterým se v notách setkáte, je označení pro klavírní úhoz legato. Tento oblouček spojuje více not za sebou, většinou tři a více, které si skladatel přeje zahrát vázaně, tedy legato.

Co to je a tempo

po zrychlení či zpomalení, uvádíme v notách výrazy: Tempo primo, nebo "a tempo" (návrat k původnímu tempu).

Co to je harmonie

Slovo harmonie znamená obecně soulad, souzvuk, souznění. Jeho nejčastější užití spočívá v akustice při studiu současně znějících tónů a akordů v hudbě, jedná se tedy o název pro nauku zabývající se hudební harmonií po teoretické stránce, případně o kompoziční techniku používanou při vytváření homofonní hudby.

Jaká může být melodie

Hudba může mít různou náladu, může být veselá, smutná, složitá, jednoduchá, nebo třeba i tajemná. A může být také krátká, dlouhá, chytrá nebo hloupá, legrační, nebo nudná…. Ale jedno má jakákoliv hudba společné – je tvořena shlukem zvuků, které někdo poskládal více či méně promyšleně dohromady.

Co je Fortissimo

piano pianissimo (ppp) – co nejslaběji. forte fortissimo (ƒƒƒ) – co nejsilněji. sforzato, sforzando (sƒ, sƒz) – velmi silný důraz na jednom tónu, "výkřik"

Jak je určena síla

Síla je vektorová veličina. Je tedy dána velikostí a směrem (směrovým úhlem). Významné je však též působiště síly, bod, v němž síla působí. Přímka, na níž leží vektor síly, se nazývá nositelka síly.

Jak se Znaci staccato

Staccato se v notovém zápisu označuje tečkou nad nebo pod notou. Je důležité jej nezaměňovat s tečkou vpravo vedle noty – ta se netýká způsobu přednesu, ale prodlužuje trvání tónu. V tomto zápisu je čtvrťová nota hrána spíše jako osminová nota následovaná osminovou pauzou.

Jaký je rozdíl mezi Legatem a Ligaturou

Legato je v notovém zápisu značeno obloučkem spojujícím několik not s nestejnou výškou tónu. (Spojení obloučkem několika not se stejnou výškou se nazývá ligatura).

Jak vytvořit vlastní melodii

Zaměřte se na to, jak s textem pracuje třeba vaše oblíbená kapela. Zkuste najít nějakou vhodnou melodii a frázování, hrajte si se slovy a používejte různé variace. To, co vám přijde zajímavé, si zapamatujte a pokračujte dál. Pod melodii budete potřebovat opět najít vhodné akordy, stejně jako v předchozím případě.

Co to je rytmus

Rytmus (latinsky rythmos, řecky ρυθμός) je pravidelné střídání, či opakování zvuku nebo částí nějakého děje (pracovní fáze spalovacího motoru). Příroda má také své přirozené rytmy v podobě střídání dne a noci, střídání ročních období, ve vesmíru i pravidelných periodických pohybech většiny nebeských těles.