Jak dlouho se vyplatí platit havarijní pojištění?

Jak dlouho se vyplatí platit havarijní pojištění?

Jak dlouho se vyplatí havarijní pojištění

Havarijní pojištění lze sjednat dlouhodobě, například na dobu jednoho roku, ale i krátkodobě jen na pár měsíců nebo dní. Krátkodobé havarijní pojištění využijete při cestě do zahraničí. Vedle krátkodobého pojištění existuje také sezónní, které se většinou sjednává na dobu 3 měsíců.

Kdy zaniká havarijní pojištění

,,Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období."

Co se hradí z havarijního pojištění

Havarijní pojištění je pojištění určené k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte.

Kdy využít havarijní pojištění

Kdy je můžu využít Havarijní pojištění pomůže v situacích, mezi které patří například havárie, střet se zvěří, živelné pohromy, odcizení, vandalizmus apod. Vždy samozřejmě záleží na podmínkách uvedených v pojistné smlouvě.
Archiv

Kdy přepočítat havarijní pojištění

Neplaťte za pojištění zbytečně moc

Nejvýrazněji samozřejmě klesá cena u nového vozu. V prvních dvou letech se tedy vyplatí nechat si smlouvu o havarijním pojištění pojišťovnou přepočítat vždy po roce, v dalších letech stačí aktualizovat smlouvu každé dva roky.

Jak často se platí havarijní pojištění

V podmínkách k uzavření pojistné smlouvy naleznete výši platby i způsob úhrady. Pojistné splátky se hradí nejčastěji měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo ročně. Platbu můžete provést převodem na účet, vkladem na účet, prostřednictvím České pošty nebo na pobočce pojišťovny.

Jak ukončit havarijní pojištění

To znamená, že chcete-li zrušit havarijní pojištění, měli byste zaslat výpověď ideálně dva měsíce před výročním datem sjednání na adresu pojišťovny, u které máte pojištění sjednáno. Výpověď havarijního pojištění by měla být zaslána doporučenou poštou a musí být podepsána tím, kdo pojistku sjednal (takzvaný pojistník).

Kdy zaniká pojistná smlouva

Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění. Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost, tj. pojišťovna.

Jak funguje havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody na vlastním vozidle způsobené těmito riziky: havárie, vandalismus, odcizení, živel, střet se zvěří. Vztahuje se na částečné poškození (parciální) i úplné zničení vozidla (totální škody) a odcizení celého vozidla.

Kdy mám nárok na náhradní vozidlo

Poškozená osoba má nárok na náhradní vůz po celou dobu opravy poškozeného vozu nebo po dobu likvidace pojistné události, pokud se jedná o totální škodu na poškozeném vozidle. Pojišťovny velmi často krátí plnění za náhradní vůz z mnoha různých důvodů.

Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním

Povinné ručení je pro vlastníka vozidla povinné ze zákona. Uhradí za vás škody, které svým vozidlem způsobíte někomu jinému – na majetku i zdraví. Havarijní pojištění je dobrovolné a uhradíme vám z něj škody na vašem vozidle.

Kdy si nechat přepočítat povinné ručení

Cenu povinného ručení si nechte přepočítat každý rok

Ať už za nižší cenu nebo třeba s rozšířenými asistenčními službami či vyšším limitem plnění. Mění se ale i návyky řidičů, takže každý by měl mít vždy smlouvu nastavenou tak, aby odpovídala aktuálnímu nebo očekávanému používání vozu.

Co se stane když zapomenu zaplatit povinné ručení

V případě, že na úhradu splátky zapomenete, přijde vám upomínka. Jestliže na ni ihned zareagujete a platbu uhradíte, nevznikne vám žádný problém. Smlouva bude platná v souladu s podepsaným termínem, a tedy budete mít i nadále platné povinné ručení. Další upomínky však již mohou být zpoplatněny dle sazebníku pojišťovny.

Jak platit povinné ručení

Pojistné splátky se hradí nejčastěji měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo ročně. Platbu můžete provést převodem na účet, vkladem na účet, prostřednictvím České pošty nebo na pobočce pojišťovny. V případě, že uzavíráte krátkodobé pojištění (například cestovní pojištění), je nutno provést úhradu jednorázově.

Jak lze vypovědět pojistnou smlouvu

Pojišťovny většinou umožňují vypovědět smlouvu osobně na pobočce na počkání. Budete potřebovat formulář pro výpověď od dané pojišťovny. V případě, že nechcete na pobočku chodit, můžete výpověď zaslat písemně (emailem nebo poštou). Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy.

Jaká je výpovědní lhůta u povinného ručení

Po doručení písemné výpovědi běží lhůta dlouhá 1 měsíc, po jejímž uplynutí je povinné ručení ukončeno. Dva měsíce od sjednání pojistné smlouvy má pojištěný právo ukončit pojistnou smlouvu o povinném ručení.

Co je konec pojistného období

Výpověď k výročí

Výročím je konec pojistného období, tedy období, na které bylo sjednáno pojistné. Pojistné je sjednáno vždy jako roční a placeno v měsíčních, čtvrtletních či pololetních splátkách. Výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před výročím, je-li doručena později, zanikne pojištění k dalšímu výročí.

Co se stane když nezaplatím povinné ručení

Pojišťovna vám nezaplacené povinné ručení automaticky sama nepozastaví. Pokud se náhodou stane, že jim od vás nepřijde, jako každý měsíc, platba, tak vám poštou pošle upomínku, poté druhou. Pokud nezaplatíte ani tehdy, tak vaše pojištění zaniká. Nezaplacené platby ale zůstávají.

Jak se počítá havarijní pojištění

Jak se počítá výše pojistného u havarijního pojištění

Pojišťovna vychází ze značky a typu vozidla, jeho pořizovací ceny a stáří vozu. Posuzuje bydliště majitele i jeho řidičskou historii. Ceny se odvíjí i od zvolené frekvence platby, typu smlouvy (která rizika budou pokryta) a výše spoluúčasti řidiče.

Jak získat náhradní vozidlo

Jak získat náhradní auto, když za nehodu můžete vy

Pokud za nehodu můžete vy nebo se jedná například o poruchu, tak na náhradní vozidlo máte právo, jen když to máte sjednané ve smlouvě. Pojišťovny většinou tuto službu nabízejí jako: samostatné připojištění nebo jako součást asistenčních služeb.

Jak funguje náhradní vozidlo

Pokud bylo vaše vozidlo vyřazeno z provozu třetí osobou, máte podle občanského zákoníku právo na náhradní vozidlo, které je hrazeno z povinného ručení viníka. Musíte být zároveň schopni doložit, že je vaše auto nepojízdné a nezbytně jej potřebujete –⁠ například k výkonu povolání či zajištění chodu domácnosti.

Jak na havarijním pojištění

V případě, že chcete nahlásit škodu z havarijního pojištění, připravte si číslo pojistné smlouvy, dále údaje o nehodě, podrobnější údaje o svém vozidle (SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody) a údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody. Pojišťovna po vás bude chtít také uvést svou adresu, telefon a e-mail.

Co kryje havarijní pojištění Kooperativa

Kromě havárie se můžete pojistit i proti odcizení, vandalismu nebo poškození auta přírodními živly. V ceně havarijního pojištění máte automaticky asistenční program ZÁKLAD. Když poškodíte auto vjetím do výmolu.

Jak snížit cenu povinného ručení

Čím silnější vozidlo, tím vyšší cena. Čím lepší řidič, tím vyšší bonusy, a tedy nižší cena. Pouze několik pojišťoven ale dokáže snížit cenu u vozidel, která nejsou používána každý den. Novinka od české pojišťovny Pillow (česky „Polštář“) snižuje cenu všem vozidlům, která jezdí podprůměrně.

Jak dlouho plati pojistka na auto

Pojištění vozu je platné vždy na jeden rok. Automaticky se vám prodlužuje a vy si můžete zvolit, zda jej zaplatíte při každém prodloužení, to znamená ročně, nebo dále půlročně, čtvrtletně, či měsíčně. Čím více ovšem máte splátek, tím méně výhodné pak pojištění je, takže doporučujeme zvolit nejlépe roční platbu.