Kdy může lékař odmítnout pacienta?

Kdy může lékař odmítnout pacienta?

Kdy muze lékař odmitnout pacienta

Podle zákona je poskytovatel, kterého si pacient zvolil, oprávněn odmítnout přijetí pacienta do péče jen z důvodů překročení únosného pracovního zatížení způsobující snížení kvality a bezpečnosti péčí či z důvodu, že pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny. (podrobněji v zákoně – § 48 zákona č. 372/2011).
Archiv

Jak se zbavit pacienta

Kdy můžete ukončit péči pacienta a) Poskytovatel zdravotních služeb prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele zdravotních služeb. Ačkoli mnoho problémových pacientů s volbou jiného lékaře nesouhlasí, doporučujeme vždy tuto možnost pacientovi navrhnout.

Z jakých důvodů nemůže poskytovatel zdravotních služeb odmítnout pacienta

Poskytovatel však nesmí pacienta odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud je třeba mu poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem …
Archiv

Na co má pacient právo

Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.
Archiv

Jak si stěžovat na lékaře

Budete-li přesvědčeni o oprávněnosti svého rozhořčení i druhý den, obraťte se stížností nejprve na nadřízeného daného lékaře. Tím může být primář či primářka oddělení či ředitel daného zdravotnického zařízení. Stížnost můžete podat ústně či telefonicky, ale vždy má větší váhu podání písemné.

Jak se přihlásit k novému lékaři

Pokud nejste s péčí svého registrujícího lékaře spokojeni, můžete jej změnit jednou za tři měsíce. Samotná změna lékaře není složitá. Navštívíte nového vámi vybraného lékaře a zeptáte se na možnou registraci. Existují však zákonné výjimky, kdy vás lékař může odmítnout přijmout do péče.

Kdy mě může lékař vyřadit z evidence

Konec evidence

A když je neplní, může ho doktor vyřadit ze své evidence, například když s lékařem nespolupracuje nebo odmítá péči. „Lékař o tom musí pacientovi ovšem vydat písemné potvrzení včetně uvedení důvodů,“ vysvětluje ředitel Balada.

Kdy lze poskytovat zdravotní péči bez souhlasu pacienta

pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy, touto poruchou prokazatelně trpí nebo je pod vlivem návykové látky, zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas.

Co dělat po propuštění z nemocnice

Po propuštění

Propouštěcí zprávu zasílá nemocnice praktickému lékaři, u kterého je pacient registrován, nebo je předána pacientovi do rukou. Pacient by měl do tří dnů po svém propuštění ohlásil svému lékaři návrat z nemocnice, aby byla zajištěna plynulost léčby.

Jak změnit nemocnici

Je omezen jen tím, že se musí jednat o smluvní zařízení jeho zdravotní pojišťovny (to lze obvykle zjistit na webových stránkách daného zdravotnického zařízení). Pro změnu nemocnice se proto můžete rozhodnout kdykoli a není třeba žádného formálního doporučení lékaře.

Kdo kontroluje lékaře

Práva a povinnosti orgánů LPS

Posudek orgánu LPS musí vycházet ze zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a musí odpovídat posudkovým kritériím, zakotveným v právních předpisech. Při posuzování orgán LPS vychází zejména z lékařských zpráv a posudků, vypracovaných ošetřujícími lékaři o zdravotním stavu osob.

Kdo kontroluje doktory

Kontrola disciplinárních orgánů ČLK

Dohled nad činností disciplinárních orgánů OS ČLK provádí centrální disciplinární orgány. Nad činností revizních komisí OS ČLK dohlíží revizní komise ČLK, případně čestná rada ČLK.

Co dělat když chci změnit lékaře

Pokud nejste s péčí svého registrujícího lékaře spokojeni, můžete jej změnit jednou za tři měsíce. Samotná změna lékaře není složitá. Navštívíte nového vámi vybraného lékaře a zeptáte se na možnou registraci. Existují však zákonné výjimky, kdy vás lékař může odmítnout přijmout do péče.

Po jaké době mohu změnit lékaře

Registrujícího praktického lékaře můžete změnit po třech měsících od předchozí registrace. Pojištěnec má obecně (bez časové limitace) právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky, který je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení.

Co mám dělat když nemůžu sehnat zubaře

Pokud se vám ve vaší blízkosti nedaří nalézt stomatologa, který přijímá nové pacienty, obraťte se na Českou stomatologickou komoru. Seznam zubních lékařů, kteří přijímají do své péče (registrují) nové pacienty, najdete na jejich webových stránkách Dent.cz.

Kdo mě Osetri kdyz nemám zubaře

Pacient, který nemá svého zubaře, se může obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu. Ta je ze zákona povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti.

Kdy je nutný souhlas obou rodičů

Litera daného zákona praví, že „pro poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, je potřeba souhlasu obou rodičů, jsou-li jeho zákonnými zástupci“.

Co musí obsahovat informovaný souhlas

Základní atributy souhlas Základními náležitostmi informovaného souhlasu pacienta explicitně vymezenými novou právní úpravou jsou jeho svoboda, srozumitelnost, informovanost a kvalifikovanost (souhlas pacienta musí samozřejmě vykazovat i další náležitosti právního úkonu vymezené občanským zákoníkem jako je jeho vážnost …

Kdy mohu odejít z nemocnice

Každý pacient může být na vlastní písemnou žádost (revers) předčasně propuštěn (pokud neexistují důvody k nedobrovolné hospitalizaci) a má právo na včasné vyrozumění člena své rodiny nebo jiné osoby, kterou označí při svém propuštění v případě, že není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci …

Jak dlouho může být pacient v nemocnici

Pobyt v LDN (léčebně dlouhodobě nemocných) bývá ohraničován dobou 3 měsíce. Pokud to ale zdravotní stav vyžaduje, pobyt může být i delší. Jsou i případy, kdy zdravotní důvody hospitalizace pominuly a pacient čeká na návrat do svého sociálního prostředí (např. protože je třeba upravit domácnost, zajistit péči apod.)

Jak přeložit pacienta do jiné nemocnice

O převozu musí rozhodnout pacient sám, není možné, aby za něj rozhodovala rodina. Pokud je pacient v bezvědomí a rodina ho chce z vážného důvodu převést jinam, může se nechat některý z rodinných příslušníků ustanovit opatrovníkem ad hoc a tak může o převozu rozhodnout za něj.

Kam si stěžovat na postup lékaře

(1) Stížnost podejte nejprve poskytovateli zdravotních služeb, tedy řediteli nemocnice nebo přímo lékaři (pokud jde např. o praktického lékaře, zubaře nebo jiného odborníka). Poskytovatel stížnost musí vyřídit do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.

Jak si lze stěžovat na lékaře

Budete-li přesvědčeni o oprávněnosti svého rozhořčení i druhý den, obraťte se stížností nejprve na nadřízeného daného lékaře. Tím může být primář či primářka oddělení či ředitel daného zdravotnického zařízení. Stížnost můžete podat ústně či telefonicky, ale vždy má větší váhu podání písemné.

Jak si přehlásit doktora

Pokud nejste s péčí svého registrujícího lékaře spokojeni, můžete jej změnit jednou za tři měsíce. Samotná změna lékaře není složitá. Navštívíte nového vámi vybraného lékaře a zeptáte se na možnou registraci. Existují však zákonné výjimky, kdy vás lékař může odmítnout přijmout do péče.

Jak zažádat o zdravotní dokumentaci

žádejte ústně přímo na oddělení ošetřujícího lékaře nebo primáře. – Nahlížení do zdravotnické dokumentace a kopie většího rozsahu žádejte písemně ředitele nemocnice nebo prostřednictvím oddělení zdravotních pojišťoven nemocnice.