Co je Chamec?

Co je Chamec?

Co je to Pesach

Pesach je židovský svátek, který připomíná vyvedení izraelského lidu Mojžíšem z egyptského otroctví. O prvním večeru svátku Pesach se koná sederová večeře, spojená s pevně stanoveným rituálem. Do stejného ročního období spadají i Velikonoce.

Co se jí na Pesach

Hlavním příkazem o svátku Pesach je jíst macesy. Maces (מַצָּה‎, maca, pl. מצות‎, macot, v aškenázské výslovnosti macos nebo maces) je křehký, rovný, nekvašený chléb, vyrobený z mouky a vody, který musí být upečen dříve než začne kvasit.
ArchivPodobné

Kdo je zakladatel judaismu

Podle Tóry (jedna ze tří částí Tanachu) jsou zakladatelé židovského národa Abrahám, Izák a Jákob, kteří měli víru v jednoho Boha, a jejich synové se nazývají Izraelité. Judaismus je kulturně nacionálním náboženským souborem. Židem je ten, kdo se jím narodí.

Jak se slaví pesach

Pesach jsou vyloženě rodinné svátky, sederová večeře se koná přísně v rodinném kruhu. Podle židovského učení během ní lidé až do rána nesmí být venku. Večeře připomíná, že židé přežili poslední egyptskou ránu.

Jak se jmenuje Bůh judaismu

Boží jméno je v písemné formě, jak ji zachycuje Bible, vyjádřeno souhláskami JHVH. Bůh se oslovuje výrazy jako Hospodin, heb. hašem, adonaj, elohejnu, atd. Tento původně židovský monoteismus se stal přímým základem pozdějšího židovství – judaismu – a čerpalo z něj též křesťanství.

Co nesmí Židé

Patří do něj i pravidla pro košer jídlo – zákaz vepřového masa, nařízení nemíchat mléčné a masové výrobky, nesmí se konzumovat hmyz, a proto je nutné pečlivě očistit například salát. Povolení jsou naopak přežvykující sudokopytníci, drůbež a ryby. Zelenina je bez omezení. Vařit by však měl žid.

Kdo slaví pesach

Židé dnes začínají slavit svátek Pesach. Potrvá týden a začíná dnešní sederovou večeří. Pesachem si židé připomínají své vyvedení Mojžíšem z egyptského otroctví. Symbolem je nekvašený chléb.

V co věří Zidove

Judaismus má jediného Boha stvořitele – Jehova/ Jahve. Stejně jako křesťanství má deset přikázání, které jsou jakousi smlouvou mezi Bohem a nimi za to, že židé jsou vyvolený národ. Boha považují za nejmocnějšího, dokonalého, neposkvrněného.

Jak se stát židem

Nejjednodušší je to s náboženskou definicí, která striktně říká, že Žid je ten, jehož matka je Židovka, nebo kdo přestoupil na židovství podle pravidel tradičního judaismu. Současně však existuje liberální náboženský směr, který židovství uznává i podle otcovské linie, a na konverzi má mírnější požadavky.

Co nesmí židé

Patří do něj i pravidla pro košer jídlo – zákaz vepřového masa, nařízení nemíchat mléčné a masové výrobky, nesmí se konzumovat hmyz, a proto je nutné pečlivě očistit například salát. Povolení jsou naopak přežvykující sudokopytníci, drůbež a ryby. Zelenina je bez omezení. Vařit by však měl žid.