Co je to práce ekonomie?

Co je to práce ekonomie?

Co je to práce ekonomika

Práce je v ekonomii cílevědomá lidská činnost, která vede k uspokojování lidských potřeb, k vytváření statků a služeb. V klasické ekonomii je vedle půdy a kapitálu jedním z produkčních faktorů a zastupuje zde lidský činitel.

Co dělá ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití.

Co patří do ekonomiky

Ekonomie – je věda o tom, jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných nebo omezených zdrojů ( výrobní faktory – půda ,kapitál, lidé a technologie – stroje ),které mají alternativní ( záměnné ) možnosti vyrábět různé komodity např.
Archiv

Jak se dělí ekonomie

1.3 Dělení ekonomie a ekonomický systém

Tyto dvě části se odlišují v předmětu zkoumání. Makroekonomie se zabývá ekonomií státu jako celku (na úrovni ekonomických agregátů), zatímco mikroekonomie zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností a firem) v měnícím se prostředí trhu.

Co můžu dělat po ekonomce

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru nebo v organizacích státní správy a samosprávy.

Kde může pracovat ekonom

Najde uplatnění v peněžních ústavech, pojišťovnách, finančních ředitelstvích a úřadech, v oblasti státní správy, v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Může se uplatnit jako obchodní zástupce, kvalifikovaný ekonom v kterékoliv státní i soukromé instituci, asistent v účetní firmě.

Jaké tři základní otázky řeší ekonomika

Rozlišujeme tři základní otázky:Co a kolik vyrábět – Jaké výrobky je třeba/možné vyrábět a v jakém množství Jaké služby poskytovatJak vyrábět – Jaké způsoby a technologie pro výrobu použít Jakým způsobem čerpat zdrojePro koho vyrábět – Kdo bude spotřebitelem Jak výrobky rozdělit mezi lidi

Jaký je rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou

Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu, například státu, organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, jež se ekonomicky projevují, se nazývá ekonomie.

Jaký je ekonomický systém v ČR

Současný ekonomický systém v ČR označujeme za tržní systém, ovšem s řízenými zásahy státu tam, kde tržní mechanismus selhává. Přechod od jednoho ekonomického systému k jinému označujeme jako transformační období.

Co dělá ekonomka školy

Tvorba, zpracování provozního rozpočtu pro jednotlivé součásti i za celek, kontrola a koordinace čerpání rozpočtů jednotlivých středisek, stanovení objemu prostředků na platy a ostatní přímé náklady na vzdělávání za celou organizaci i jednotlivé složky, návrhy, příp. opatření.

Jaké vzdělání musí mít ekonom

Bankovní ekonom

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Nadřazené povolání: Samostatný bankovní pracovník
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)
Platové rozmezí: 37 000 Kč – 66 000 Kč

14. 9. 2012

Kam jít po ekonomickém lyceu

Absolvent oboru vzdělání ekonomické lyceum je připraven na další studium, zejména na ekonomických příp. právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd.

Co je to trh

Trh – prostor, kde se střetává poptávka a nabídka a kde dochází ke koupi a prodeji zboží. určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. vlastní vůle vyrábějí a spotřebovávají mraky zboží.

Co znamená slovo ekonomika

Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu, například státu, organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, jež se ekonomicky projevují, se nazývá ekonomie.

Jaké jsou tři základní ekonomické otázky

Co a kolik vyrábět – Jaké výrobky je třeba/možné vyrábět a v jakém množství Jaké služby poskytovat Každá společnost má omezené zdroje, každá trochu jinak.

Na čem stojí česká ekonomika

Oproti loňskému roku se kondice české ekonomiky propadla v unijním srovnání o tři příčky. Pokles na 12. místo v EU zapříčinily podle zjištění Indexu prosperity a finančního zdraví především extrémní nárůst inflace a stále nízká přidaná hodnota produkce.

Co můžu delat kdyz Vystuduji ekonomické lyceum

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělání ekonomické lyceum je připraven na další studium, zejména na ekonomických příp. právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd.

Co to je trh práce

Trh práce je založen na vztahu toho, kdo svoji práci nabízí, a toho, kdo je ochoten za práci zaplatit. Snahou nabízejícího je svou práci prodat za co nejvyšší cenu. Kupující naopak chce, aby cena byla co nejnižší a současně práce dostatečně kvalitní.

Jaké jsou druhy trhu

Z hlediska členění podle předmětu koupě a prodeje dělíme trh na: trh produktů (trh výrobků a služeb), • trh výrobních faktorů (trh práce, půdy a kapitálu) • a trh peněz. Posledním členěním trhu je rozlišení trhu podle množství a druhu sledovaného zbo- ží, kdy trhy dělíme na dílčí a agregátní.

Jaké jsou ekonomické subjekty

Ekonomický subjekt je jeden ze základních pojmů ekonomie, resp. ekonomické teorie. V závislosti na zvoleném modelu rozlišuje ekonomická teorie následující typy ekonomických subjektů: domácnosti, firmy, stát, finanční instituce, zahraniční subjekty, atd.

Co je příkazový ekonomický systém

Plánovaná ekonomika (také centrálně plánované hospodářství, direktivní nebo příkazová ekonomika) je ekonomický systém, v němž státní plánovací orgány výrobcům závazně předem stanoví, co, kolik, pro koho a za jakou cenu bude kdo vyrábět.

Co je to zkratka HDP

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky.

Jaká je nejbohatší země na světě

USA. USA jsou jedinou zemí na seznamu nejbohatších zemí, která je v top 10 jak z hlediska HDP na obyvatele, tak celkového HDP a v roce 2023 budou stále největší světovou ekonomikou, ačkoli Čína je nyní těsně pozadu. Rozdíl mezi bohatými a chudými je bohužel ve Spojených státech velmi velký.

Kam po ekonomickém lyceu

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysokých školách, zejména na ekonomických a právnických fakultách, a na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd.

Co znamená ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum je obor vhodný pro ty žáky, kteří uvažují o studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Absolvent bude mít předpoklady pro studium ekonomických, právních a společenských disciplín na vysoké škole a pro řešení ekonomických problémů.